Fieldlab: technologie & praktijk

Samen met de gebruikers in het veld – boeren, gebiedscoördinatoren, natuurbeschermers, dronepiloten – onderzoeken we nieuwe mogelijkheden voor (agrarisch) natuurbeheer. De focus ligt daarbij op gebruiksvriendelijkheid en meerwaarde in alle stappen van het beheerproces. Ook ons totaalpakket voor boerenlandvogelbescherming is op deze manier tot stand gekomen.

Hieronder vindt u de onderwerpen en toepassingen waar we op dit moment aan werken. Heeft u vragen, suggesties, of wilt u ook mee-experimenteren? We horen het graag!

Op de tractor

Hoe mooi zou het zijn om tijdens het maaien en andere landbewerkingen direct rekening te kunnen houden met de aanwezige nesten of dieren? Om dit voor elkaar te krijgen hebben we een prototype ontwikkeld van een losse, draagbare ‘tractor-unit’ die informatie ontvangt vanuit onze app.

Op het beeldscherm in de tractor (of een ander voertuig) zijn real-time verschillende gps-gegevens te zien: locatie van de tractor, locaties van de gevonden nesten of dieren en – wanneer noodzakelijk – locatie(s) van rondvliegende drone(s).

‘Moeilijke’ grassen

Niet in alle soorten grasland zijn nesten en kuikens even makkelijk op te sporen vanuit de lucht. Met behulp van verwarmde ‘trainingseieren’ worden de lastigere situaties gestructureerd uitgetest. Zo hebben we al kunnen concluderen dat het wel degelijk mogelijk is om in hoger ‘standaard’ gras nesten te vinden, mits er op de juiste wijze gevlogen wordt (hoogte, snelheid, etc.). Ook voor lang Engels raaigras onderzoeken we wat de meest efficiënte en effectieve manier van vliegen is.

Sloten, slootkanten en plasdrassen

In samenwerking met provincie, waterschap en onderzoeksinstellingen testen we hoe nieuwe technologie kan helpen bij actuele uitdagingen in het (agrarisch) natuurbeheer, zoals:

  • het opsporen van blauwalg
  • maatwerkbeheer van sloten en slootkanten ter bevordering van de biodiversiteit
  • het in kaart brengen en monitoren van plasdrassen voor boerenlandvogels

Drones met multispectrale camera’s kunnen helpen om op grote schaal vegetatie en water in beeld te brengen. We ontwikkelen software om deze beelden makkelijker te kunnen analyseren en te combineren met warmte- en daglichtbeelden. Zo krijgen beheerders snel inzicht in de flora en fauna in een bepaald gebied en kunnen ze bijhouden hoe die zich ontwikkelen.

Structuur en inzicht

Het hebben van slimme techniek alléén is niet voldoende. Praktijkervaringen in de afgelopen seizoenen hebben ons er nog meer van overtuigd dat een gestructureerde inzet van de drone en de juiste verwerking van de verzamelde gegevens essentieel is voor een zinvolle bijdrage aan (agrarisch) natuurbeheer. Vooruit plannen en een historie opbouwen zijn daarbij kernwoorden.

Samen met agrarische collectieven werken we daarom aan een efficiënte en gestructureerde aanpak. Zo zijn we in de Krimpenerwaard het afgelopen seizoen gekomen tot een combinatie van quickscans en determinatievluchten, afhankelijk van plek en periode. 

Voor beheerders is het 4D Drone Dashboard ontwikkeld. Hierin worden dronebeelden en andere gegevens gecombineerd voor overzicht en inzicht op gebiedsniveau, ook over langere periodes. Dit ondersteunt hen bij het maken van gefundeerde beslissingen en het structureel verbeteren van beheer.

Landelijke samenwerking

In Warmond kijken we samen met melkveehouder Gerard Mul en experts van Wageningen University & Research hoe legnesten en fauna in grasland nog efficiënter beschermd kunnen worden met behulp van ons platform voor boerenlandvogelbescherming. Deze samenwerking is onderdeel van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw.

Daarnaast nemen we deel aan AGROS, een PPS-project van de topsector Agri & Food rondom hightech-toepassingen voor duurzame akkerbouw. Hierin werken we aan automatische herkenning van nesten, vogels en vegetatie.