Fieldlab: technologie & praktijk

Samen met de gebruikers in het veld – boeren, gebiedscoördinatoren, natuurbeschermers, dronepiloten – onderzoeken we nieuwe mogelijkheden voor (agrarisch) natuurbeheer. De focus ligt daarbij op gebruiksvriendelijkheid en meerwaarde in alle stappen van het beheerproces. Ook ons totaalpakket voor boerenlandvogelbescherming is op deze manier tot stand gekomen.

Hieronder vindt u de onderwerpen en toepassingen waar we op dit moment aan werken. Heeft u vragen, suggesties, of wilt u ook mee-experimenteren? We horen het graag!

Nesten op de tractor

Hoe mooi zou het zijn om tijdens het maaien en andere landbewerkingen direct rekening te kunnen houden met de aanwezige nesten of dieren? Om dit voor elkaar te krijgen is een losse, draagbare ‘tractor-unit’ ontwikkeld die informatie ontvangt vanuit onze app. In de zomer van 2019 worden hiermee de laatste praktijktests uitgevoerd.

Op het beeldscherm in de tractor (of een ander voertuig) zijn real-time verschillende gps-gegevens te zien: locatie van de tractor, locaties van de gevonden nesten of dieren en – wanneer noodzakelijk – locatie(s) van rondvliegende drone(s).

‘Moeilijke’ grassen

Niet in alle soorten grasland zijn nesten en kuikens even makkelijk op te sporen vanuit de lucht. Met behulp van verwarmde ‘trainingseieren’ worden de lastigere situaties gestructureerd uitgetest. Zo hebben we al kunnen concluderen dat het wel degelijk mogelijk is om in hoger ‘standaard’ gras nesten te vinden, mits er op de juiste wijze gevlogen wordt (hoogte, snelheid, etc.). Ook voor lang Engels raaigras onderzoeken we wat de meest efficiënte en effectieve manier van vliegen is.

Sloten, slootkanten en plasdrassen

In samenwerking met provincie, waterschap en onderzoeksinstellingen testen we hoe nieuwe technologie kan helpen bij actuele uitdagingen in het (agrarisch) natuurbeheer, zoals:

  • het opsporen van blauwalg
  • maatwerkbeheer van sloten en slootkanten ter bevordering van de biodiversiteit
  • het in kaart brengen en monitoren van plasdrassen voor boerenlandvogels

Drones met multispectrale camera’s kunnen helpen om op grote schaal vegetatie en water in beeld te brengen. We ontwikkelen software om deze beelden makkelijker te kunnen analyseren en te combineren met warmte- en daglichtbeelden. Zo krijgen beheerders snel inzicht in de flora en fauna in een bepaald gebied en kunnen ze bijhouden hoe die zich ontwikkelen.

Standaard werkwijzen

Het hebben van slimme techniek alléén is niet voldoende. Praktijkervaringen in de afgelopen seizoenen hebben ons er nog meer van overtuigd dat een gestructureerde inzet van de drone en de juiste verwerking van de verzamelde gegevens essentieel is voor een zinvolle bijdrage aan (agrarisch) natuurbeheer. Vooruit plannen en een historie opbouwen zijn daarbij kernwoorden.

Samen met agrarische collectieven werken we daarom nu al aan een gestructureerde aanpak voor seizoen 2020. Om dit te ondersteunen is een ‘dashboard’ in ontwikkeling dat direct overzicht en inzicht geeft op gebiedsniveau, ook over langere periodes. Van planning van vluchten tot en met rapportages over de resultaten! Zo kan ook het beheer zelf structureel verbeterd worden.

Buiten de Krimpenerwaard

In Warmond kijken we samen met melkveehouder Gerard Mul en experts van Wageningen University & Research hoe legnesten en fauna in grasland nog efficiënter beschermd kunnen worden met behulp van onze nieuwste drone en app. Deze samenwerking is onderdeel van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw.

Daarnaast zijn we aangehaakt bij een PPS-project van de topsector Agri & Food rondom hightech-toepassingen voor duurzame akkerbouw, dat in 2020 van start gaat.